Tematyka szkoleń

Kursy „Okluzja w codziennej praktyce” stopień I i II

Cel szkolenia

Kursy I, II i III stopnia są kolejnymi elementami szkolenia skierowanego do lekarzy stomatologów – ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy protetyków, ortodontów i stomatologów zachowawczych, którzy prowadzą pacjentów w zespołach interdyscyplinarnych – zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu okluzji i jej roli w planowaniu kompleksowego leczenia. Analiza funkcjonalna i estetyczna, stanowiąca podstawę efektywnego leczenia, jest centralnym element szkolenia nastawionego na nauczenie planowania postępowania z pacjentem. Celem kursów jest całościowa analiza procesu leczenia, począwszy od badania wstępnego i postawiania diagnozy, poprzez nakreślenie szczegółowego planu terapii a skończywszy na jego skutecznej realizacji. Każdy z etapów szkolenia składa się z części teoretycznej i warsztatów praktycznych przeprowadzanych przy użyciu omawianych narzędzi. W trakcie całego szkolenia tłumaczone będzie wykorzystanie narzędzi diagnostycznych i analitycznych w całym procesie planowania i leczenia. Ponadto, zaprezentowane zostaną sposoby ich użycia podczas komunikacji z pacjentem, służące wyjaśnieniu i zobrazowaniu planowanego leczenia oraz konieczności podjęcie konkretnych kroków. Kolejnym istotnym, analizowanym w ramach kursu aspektem wykorzystania tych narzędzi jest polepszenie komunikacji z pracownią protetyczną, mające na celu poprawę jakości wykonanych rekonstrukcji, skrócenie czasu pracy i wyeliminowanie błędów. Pierwszy stopień szkolenia skupia się na analizie poszczególnych elementów narządu żucia i ich wzajemnym odziaływaniu. Dostrzeżenie korelacji pomiędzy tymi elementami stanowi centralny element rozpoznania zaburzeń w zakresie funkcji i estetyki. Podczas Kursu I wprowadzona jest ujednolicona nomenklatura – wynikająca z rozpoznania i nazwania konkretnych stanów patologicznych –dotycząca zaburzeń funkcji narządu żucia oraz sposobów ich diagnozowania. Celem drugiego stopnia jest omówienie możliwych sposobów leczenia, właściwego doboru oraz ich skutecznego zastosowania zgodnie z poprzedzającą analizą i planem postępowania z pacjentem. Trzeci stopień szkolenia przyjmuje formę zaawansowanych warsztatów i jest skierowany do lekarzy, którzy zastosowali wiedzę zdobytą podczas poprzednich etapów w swojej praktyce stomatologicznej. Podczas ostatniego kursu omawiane są zagadnienia zaproponowane przez uczestników w oparciu o przypadki zaprezentowane przez uczestników.

Oferta szkoleniowa dla lekarzy stomatologów

Kursy z cyklu Okluzja w codziennej praktyce

Kurs I stopień
Planowanie leczenia pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi i estetycznymi narządu żucia
Szczegóły

Podczas Kursu realizowane są następujące zagadnienia:

1. Pojęcie okluzji - elementy biorące udział w budowaniu okluzji, ich morfologia , funkcja

znaczenie i korelacje (staw skroniowo-żuchwowy, mięsnie,zęby – łukizębowe, przyzębie,

OUN)

2. Terminologia dotycząca opisu okluzji

3. Kryteria prawidłowej okluzji

4. Koncepcja okluzji funkcjonalnej - koncepcja 3P wg Kois’a

5. System badania pacjentów–

 • zasady badania poszczególnych elementów budujących okluzję

· znaczenie wywiadu – jak formułować pytania aby szukać jak najwięcej informacji

6. Diagnoza – interpretacja zaobserwowanych zmian podkątem znaczeniaw

diagnozowaniu zaburzeń funkcji (starcia, przemieszczenia zębów, ruchomość, wady

zgryzu,)

7. Znaczenie analizy estetycznej

8. Pojęcia opisujące stan funkcji narządu żucia

 • akceptowalna funkcja
 • zawżający wzór żucia
 • dysfunkcja

 • parafunkcja

 • choroba neurologiczna

9. Różnicowanie pomiędzy poszczególnymi stanami

10. Urządzenia stosowane w diagnostyce różnicowej

11. Deprogramator budowa, funkcja

12. Planowanie leczenia w opar ciu o postawioną diagnozę

13. Estetyka twarzy/uzębienia w planowaniu leczenia

 • sposoby oceny estetyki- jak opisać urodę?

14. Planowanie leczenia w poszczególnych stanach ( zawżający wzorzec żucia, dysfunkcja,

parafunkcja,) w powiązaniu z wymogami estetycznymi

15. Wymiar pionowy zwarcia, relacje horyzontalne – jak możemy to zmieniać

16. Sposoby rejestracji CR

17. Znaczenie artykulatora w planowaniu i prowadzeniu leczenia r ekonstrukcyjnego

18. Artykulatory i łuki twarzowe- jak możemy zarejestrować przestrzenne relacje szczęk

19. Analizatorzębowo- twarzowy Kois’a- dla czego jest to dobry nośnik informacji

20. Wykorzystanie Analizatora Kois’a

 • w analizie funkcjonalnej
 • przy planowaniu rekonstrukcji protetyczny
 • jako narzędzia do komunikacji z pracownią
 • jako narzędzia do komunikacji z pacjentem

21. Znaczenie tymczasowych r ekonstrukcji protetycznych w rehabilitacji funkcji

22. Bruksizm- jak możemy pomóc pacjentom

 • zasady wykonania szyny

23. Chor oby stawu skr oniowo-żuchwowego - wprowadzenie pojęcia TMD

W trakcie warsztatów realizowane są:

1. Deprogramator;

 • pobranie wycisków
 • wykonanie przez technika
 • dostosowanie de programatora

2. Zar ejestrowanie CR

3. Rejestracja łukiem twarzowym Kois’a

4. Artykulacja modeli w artykulatorze ( z asystą technika)

· ćwiczenia z artykulatorem- poznanie możliwości jakie daje praca z tym narzędziem

5. Analiza funkcjonalna zaartykułowanych modeli

6. Wyrównanie zwarcia na przygotowanych modelach pacjentów

7. Planowanie zmiany położenia siekaczy górnych

8. Planowanie zmiany wymiaru pionowego – jak decydujemy, którezęby wykorzystaćw

tym celu.

oraz .....

Kurs II stopień

Leczenie pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi i estetycznymi narządu żucia
Szczegóły

W trakcie kursu realizowane sa zagadnienia:

1. Przypomnienie pojęć związanych z okluzją.

2. Przypomnienie koncepcji okluzji funkcjonalnej i koncepcji 3P wg Kois’a.

3. Diagnoza - krótkie omówienie stanów związanych z dysfunkcją narządu żucia.

4. Ustalenie potrzeb terapeutycznych w kontekście diagnozy i oczekiwań pacjenta.

5. Leczenie w przypadku zważającego wzorca żucia:

 • możliwe sposoby rozwiązania problemu,

· kiedy zmiany w odniesieniu do płaszczyzny czołowej, w jaki sposób ?,

· kiedy zmiany w odniesieniu do płaszczyzny horyzontalnej, w jaki sposób?,

6. Leczenie w przypadku dysfunkcji.

 • wyrównywanie, szlifowanie – kiedy?
 • wyrównywanie z nadbudową – kiedy?

· zmiany w zakresie siekaczy górnych, bez zmiany wysokości zwarcia - jak?

 • zmiany w wymiarze pionowym - jak?

7. Leczenie (?) w przypadku parafunkcji.

·Bruksizm - jak możemy wspierać pacjentów?

8. Pacjenci z rozległymi brakami uzębienia – punkt wyjścia do planowania i terapii.

9. Pacjenci z rozpoznamy TMD

 • określenie TMD

10. Diagnostyka pacjentów z bólowymi postaciami zaburzeń czynnościowych w URNŻ-dolegliwości ze strony mięśni v. dolegliwości z estrony stawów.

 • badanie mięśni

 • badanie stawów

11. Badania dodatkowe:

 • Rtg, tomografia, MR.

12. Diagnoza

 • Zewnątrzstawowe : bóle mięśniowe o różnej etiologii.

· Wewnątrzstawowe: zaburzenia w relacjach kompleksu głowa żuchwy – krążek

stawowy, zaburzenia w budowie elementów stawu, stany zapalne, choroby

ogólnoustrojowe.

13. Leczenie bólowych postaci zaburzeń czynnościowych URNŻ.

14. Terapia szynowa.

 • rodzaje szyn

 • zastosowanie w poszczególnych stanach.

W ramach warsztatów:

 • Wyrównywanie zwarcia poprzez szlifowanie,
 • Wyrównywanie zwarcia poprzez dobudowę,
 • Wybór terapii w przypadku CCP,

· Wybór terapii w przypadku dysfunkcji – wydłużenie siekaczy górnych bez zmiany

wysokości zwarcia,

 • Podniesienie wysokości zwarcia,
 • Wykonanie i dostosowanie szyny w przypadku bruksizmu relaksacyjna,
 • Wykonanie szyny stabilizującej,
 • Wykonanie szyny re pozycyjnej tymczasowej i całodobowej,

Ćwiczenia realizowane są przy użyciu artykulatora Panadent, z DFA (analizator I platforma Kois’a), na modelach

pacjentów z poszczególnymi rodzajami zaburzeń.

Ważne

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać poprzez wybór terminu, w zakładce Kalendarium kursów

Sylwetka dr M. Bartkowiak-Miśniakiewicz dr Bartkowiak

Jest specjalistą ortodontą z wieloletnim doświadczeniem. Od

1992 roku, kiedy uzyskała II st. specjalizacji z ortodoncji stale poszerza swoją wiedzę

wprowadzając do codziennej praktyki nowe rozwiązania. Jako pierwsza w Polsce

wykonywała aparaty techniką lingualną Incognito /po kursie w Mediolanie w 2007r/

Po szkoleniu w Londynie w roku 2008 rozpoczęła leczenie z zastosowaniem aparatów

Invisalign. W codziennej praktyce ortodontycznej szczególną uwagą otacza dorosłych

pacjentów, którzy wymagają często wielodyscyplinarnej opieki. W planowaniu leczenia

tych pacjentów wykorzystuje doświadczenie zdobyte w czasie długoletniej praktyki

ogólnostomatologicznej oraz wiedzę z licznych szkoleń (m.in. w Stanach Zjednoczonych,

Włoszech, Niemczech, Anglii).

Główny nacisk kładzie na dokładną analizę estetyczną (rysy i proporcje twarzy) oraz

funkcjonalną (okluzja i stawy skroniowo żuchwowe). Uczestniczyła w szkoleniach u dr Koisa,

w Seatle (USA)/www.koiscenter.com/, uważanego za światowy autorytet w dziedzinie

stomatologii funkcjonalnej.

Lecząc dzieci szczególną wagę przykłada do dokładnej analizy wady w powiązaniu z okresem

rozwojowym dziecka, co pozwala na precyzyjne zaplanowanie czasu i metody leczenia.

W Klinice Royal Dent stworzyła zespół ortodontów, który zapewnia opiekę wszystkim

pacjentom naszej Kliniki.

Prowadzone szkolenia i wystąpienia:

Dla lekarzy ortodontów - Wprowadzenie do planowania leczenia z uwzględnieniem analizy funkcjonalnej i estetycznej w oparciu o artykulator Panadentu i analizator twarzowo-zębowy Kois’a

Dla lekarzy stomatologów - Znaczenie artykulatora w planowaniu rekonstrukcji protetycznych w relacji do estetyki twarzy – wykład prowadzony z P. Lee – twórcą systemu Panadent

Dentamed Wrocław – targi stomatologiczne - Dlaczego artykulator jest ważny w rekonstrukcjach protetycznych?